PDPA กับ กล้องวงจรปิด

PDPA-กับ-กล้องวงจรปิด

หลายคนคงสงสัยเกี่ยวกับการบังคับใช้ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (PDPA) ว่าจะส่งผลต่อการติดตั้งและบันทึกภาพจากกล้องวงจรปิดเพื่อดูแลความปลอดภัยต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นตามอาคาร บ้านเรือน สำนักงาน สถานที่ราชการ หรือ สถานที่สาธารณะ หรือไม่ วันนี้ทางทีมงานเลยรวบรวมข้อมูลมาเพื่อไขข้อข้องใจ ให้ผู้ใช้กล้องวงจรปิด หรือผู้ที่มีความต้องการที่จะติดตั้งกล้องวงจรปิดกันครับ

สารบัญ

PDPA คืออะไร

PDPA คือ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 ที่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป โดน PDPA จะสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนว่าข้อมูลส่วนบุคคลจะถูกนำไปใช้อย่างเป็นธรรม โปร่งใส และได้รับการดูแลมิให้มีการนำข้อมูลไปใช้งานในทางที่ผิด โดยกำหนดให้การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลใด จะต้องมีการขออนุญาตจากเจ้าของข้อมูลหรือตามที่มีการบัญญัติไว้ในกฎหมาย และต้องแจ้งวัตถุประสงค์ในการนำข้อมูลไปใช้และต้องใช้ตรงตามวัตถุประสงค์ที่แจ้งด้วย อีกทั้งเจ้าของข้อมูลยังมีสิทธิในการขอให้เปลี่ยนแปลง แก้ไข ขอสำเนา หรือลบ ได้อีกด้วย

อ่าน พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 ฉบับเต็ม

การติดกล้องวงจรปิดนั้นถือเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลหรือไม่

เมื่อมีการบังคับใช้ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (PDPA) ออกมา แน่นอนว่าหลายคนคงมีคำถามนี้อยู่ภายในใจ แน่นอนว่าการถ่ายภาพหรือการถ่ายวิดีโอผู้อื่น ไม่ว่าจะด้วยกล้องโทรศัพท์มือถือ หรือ กล้องวงจรปิด โดยที่ไม่ได้รับความยินยอมนั้นเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคล เนื่องจากการถ่ายภาพหรือวิดีโอนั้นสามารถใช้ระบุตัวบุคคลได้ ซึ่งถือว่าเป็นข้อมูลส่วนตัวของบุคคล ด้วยเหตุนี้การติดตั้งและบันทึกภาพวงจรปิดจึงเกี่ยวข้องกับกฎหมาย PDPA เต็ม ๆ ครับ

ใช้กล้องวงจรปิดแบบไหนที่ต้องมีการจัดการให้เป็นไปตาม PDPA

1.เพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือกิจกรรมในครอบครัว

ถ้าผู้ใช้ติดตั้งกล้องวงจรปิดในพื้นที่อยู่อาศัย เพื่อดูแลรักษาความปลอดภัยของคนในบ้านและทรัพย์สิน จะได้รับข้อยกเว้นตามที่มาตรา 4(1) บัญญัติว่าพระราชบัญญัตินี้ ไม่ใช้บังคับแก่การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมในครอบครัวของบุคคลนั้นเท่านั้น เพราะฉะนั้น ใครที่ติดกล้องวงจรปิดไว้ในบ้าน เพื่อใช้ประโยชน์ส่วนตน ไม่มีการนำไปใช้ประโยชน์อื่น ๆ จึงไม่จำเป็นต้องกังวลว่าจะผิดข้อกฎหมาย PDPA และไม่ต้องดำเนินการใด ๆ เพิ่มเติมครับ

ดังนั้น ผู้ใช้ไม่ต้องแจ้งว่าติดกล้องวงจรปิดไว้บริเวณไหน ถ้าติดเพื่อรักษาความปลอดภัยของครอบครัวครับ

2.เพื่อประโยชน์ต่อหน่วยงาน ร้านค้า บริษัท หรือ องค์กร

ถ้าผู้ใช้ติดตั้งกล้องวงจรปิด เพื่อประโยชน์ต่อหน่วยงาน ร้านค้า บริษัท หรือ องค์กร จะไม่ได้รับข้อยกเว้นตามที่มาตรา 4(1)

ดังนั้น ผู้ใช้จำเป็นต้องติดป้ายว่ามีกล้องวงจรปิด และผู้ใช้บริการต้องรู้ถึงเหตุผลนั้น เช่น ร้านค้านี้มีกล้องวงจรปิดเพื่อรักษาความปลอดภัยครับ

ติดกล้องวงจรปิดในบ้านตัวเองได้หรือไม่

ได้ครับ ไม่ว่าจะติดตั้งก่อนหรือหลังบังคับใช้กฎหมาย PDPA ผู้ใช้ก็สามารถติดกล้องวงจรปิดในบ้านได้เลยโดยไม่ผิดกฎหมาย PDPA ครับ และไม่ต้องดำเนินการประกาศหรือติดป้ายใด ๆ เพราะว่าเป็นการติดในที่พักอาศัยเพื่อประโยชน์ส่วนตัว หรือ เพื่อความปลอดภัยในบ้าน จึงอยู่ภายใต้ข้อยกเว้นของมาตรา 4(1) พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฯ อย่างที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นครับ

วิธีจัดการกับการติดตั้งกล้องวงจรปิดและข้อมูลที่บันทึกให้เป็นไปตาม PDPA

สำหรับร้านค้าและหน่วยงานต่าง ๆ สามารถจัดการกับข้อมูลที่ได้รับจากการติดตั้งกล้องวงจรปิดได้ง่าย ๆ ดังนี้

  • ติดป้ายแจ้งให้ผู้ใช้บริการ หรือ ลูกค้า ทราบว่าสถานที่นั้น ๆ มีการติดตั้งกล้องวงจรปิด
  • จัดทำและประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับการใช้กล้องวงจรปิด (CCTV Policy) ที่ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับการเก็บบันทึกและการใช้ข้อมูลจากกล้องวงจรปิด
  • ไม่นำข้อมูลที่ได้ไปใช้โดยละเมิดสิทธิของผู้ใช้บริการ เช่น การประจานหรือติดประกาศทำให้ผู้ใช้บริการเสื่อมเสียชื่อเสียง

เพียงแค่นี้ร้านค้าและหน่วยงานต่าง ๆ ก็สามารถติดตั้งกล้องวงจรปิดได้โดยที่ไม่ต้องขอความยินยอมจากผู้ที่เข้ามาในพื้นที่ครับ เพราะถือว่าคุณทำตามระเบียบบังคับและสามารถใช้งานกล้องวงจรปิดได้โดยไม่ผิดกฎหมายแล้วครับ

ถ้าไม่ติดป้ายแจ้งให้ทราบว่าสถานที่นั้น ๆ มีการติดตั้งกล้องวงจรปิด จะมีโทษหรือไม่

สำหรับร้านค้าและหน่วยงานต่าง ๆ ถือว่ามีความผิดครับ ถ้าผู้ที่เข้ามาในพื้นที่พบว่าเราไม่มีป้ายประกาศว่ามีการติดตั้งกล้องวงจรปิด และไม่ได้ประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวเอาไว้ ผู้ที่เข้ามาในพื้นที่จะสามารถยื่นร้องเรียนต่อคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้ โดยจะมีโทษปรับไม่เกินหนึ่งล้านบาทครับ

คำถามที่พบบ่อย เกี่ยวกับกฎหมาย PDPA

ถ้าผู้ถ่าย หรือ ผู้บันทึก ไม่มีเจตนาก่อให้เกิดความเสียหายกับผู้ถูกถ่าย และใช้เพื่อวัตถุประสงค์ส่วนตัว เช่น เพื่อเก็บหลักฐานและเพื่อความปลอดภัยของตัวเอง โดยไม่ได้นำไปประจานให้ผู้ถูกถ่ายเสียชื่อเสียง สามารถทำได้ครับ

ทำได้ครับ ถ้าไม่ใช่การแสวงหากำไรทางการค้า หรือ ไม่ได้เป็นการก่อให้เกิดความเสียหายแก่เจ้าของข้อมูล แต่ถ้าเจ้าของข้อมูลต้องการให้ลบออก ผู้โพสต์ก็จำเป็นต้องลบออกครับ

ไม่จำเป็นต้องขอความยินยอม หากผู้ใช้ข้อมูลปฎิบัติตามข้อกำหนดครับ เช่น

  • เป็นการทำตามสัญญา
  • เป็นการใช้ที่มีกฎหมายให้อำนาจ
  • เป็นการใช้เพื่อรักษาชีวิต และ/หรือ ร่างกายของบุคคล
  • เป็นการใช้เพื่อประโยชน์ค้นคว้าวิจัยทางสถิติ
  • เป็นการใช้เพื่อประโยชน์สาธารณะ
  • เป็นการใช้เพื่อปกป้องผลประโยชน์ หรือสิทธิของตน

**ทั้งนี้ หลักการข้างต้นอาจเปลี่ยนแปลงตามข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นเป็นกรณี ๆ ไป

จะเห็นได้ว่าการติดกล้องวงจรปิดนั้น เกี่ยวข้องกับพ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (PDPA) ในหลายแง่มุม และยังมีระเบียบข้อปฏิบัติมากมายที่ต้องปฏิบัติตามให้ครบถ้วน เพียงแค่ทำให้ถูกต้องตามระเบียบ เพียงแค่นี้ผู้ใช้ก็จะสามารถใช้กล้องวงจรปิดได้อย่างไม่ต้องกังวลว่าจะมีปัญหาแล้วครับ

ขอขอบคุณข้อมูลสาระดี ๆ เกี่ยวกับกล้องวงจรปิด และ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) จาก เว็บไซต์ pdpa.pro และ เพจ Hikvision Thailand ครับ

สอบถามข้อมูล สั่งซื้อ ขอใบเสนอราคา

line
tel
facebook
email

Office : 02-970-1181-2 , Hot Line : 082-444-5171 ,Support : 099-392-5654

cctv-robot-hikvision-ux-home-to-post

รีวิว กล้องวงจรปิดไร้สาย Robot Wifi

บทความ กล้องวงจรปิดไร้สาย หรือ Robot Wifi Camera "ช่วยเพิ่มความปลอดภัยในบ้านง่ายๆ" ราคาประหยัด ติดตั้งเองได้ รองรับเมมอรี่การ์ด

อ่านบทความแนะนำ  >>>> กล้องวงจรปิดไร้สาย Robot

สัญญาณกันขโมยบ้านไร้สาย OPTEX

OPTEX ตอบทุกโจทย์ ทุกปัญหาเรื่อง สัญญาณกันขโมย"จะดีแค่ไหนถ้ารู้ตัวก่อนขโมยเข้ามาในบ้าน " 

แนะนำอ่านบทความ  >>>> สัญญาณกันขโมย

optex1-fn
ปกบทความ dual light 2023 (1)

Review กล้องวงจรปิด HIKVISION ปี 2023

กล้องวงจรปิดระบบ Analog รุ่นใหม่ล่าสุด ปี 2023 ที่มีทั้ง White Light และ Infrared ในตัว ทำให้เห็นเป็นภาพสีในตอนกลางคืนเมื่อกล้องสามารถจับการเคลื่อนไหวได้ อีกทั้งยังมีระดับความคมชัดให้เลือกสรรตามความต้องการถึง 2 ระดับด้วยกัน คือ 2 ล้านพิกเซล (Full HD) และ 5 ล้านพิกเซล (3K)

อ่าน >>>>> รีวิว กล้องวงจรปิด Hikvision 2023

Review กล้องวงจรปิด HIKVISION ColorVu ปี 2022

ปัจจุบันกล้องวงจรปิด Hikvision Colorvu ภาพสี 24 ชั่วโมง ไม่ได้มีเพียงแค่ความคมชัด 2 ล้านพิกเซล ในบทความนี้ เราจะนำกล้องวงจรปิด Hikvision Colorvu ความคมชัด 5 ล้านพิกเซล รุ่นใหม่ล่าสุด 2022 มารีวิวให้ดูกันครับ

อ่าน >>>>> รีวิว กล้องวงจรปิด Hikvision ColorVu 2022

Hikvision ColorVu 2022 Thaicctvshop
hikvision-banner

เราจำหน่ายกล้องวงจรปิด และอุปกรณ์การติดตั้ง  HIKVISION  และรับติดตั้งกล้องวงจรปิดคลอบคลุมพื้นที่ใน กรุงเทพ และปริมณฑล, ภาคกลางและภาคตะวันออก ทั้งการติดตั้งตามบ้านที่พักอาศัย ร้านค้า โรงแรม โรงงาน สถานที่ราชการ โดยทีมงานของบริษัท  มาพร้อมกับการรับประกันสินค้า 3 ปีเต็ม ออนไลน์ผ่านมือถือได้ฟรีตลอดอายุการใช้งาน

ชมสินค้าทั้งหมด >> HIKVISION << คลิกเลยจร้า 

เราจำหน่ายกล้องวงจรปิด และอุปกรณ์การติดตั้ง  HIKVISION  และรับติดตั้งกล้องวงจรปิดคลอบคลุมพื้นที่ใน กรุงเทพ และปริมณฑล, ภาคกลางและภาคตะวันออก ทั้งการติดตั้งตามบ้านที่พักอาศัย ร้านค้า โรงแรม โรงงาน สถานที่ราชการ โดยทีมงานของบริษัท  มาพร้อมกับการรับประกันสินค้า 3 ปีเต็ม ออนไลน์ผ่านมือถือได้ฟรีตลอดอายุการใช้งาน

ชมสินค้าทั้งหมด
>> HIKVISION <<
คลิกเลยจร้า 

Review กล้องวงจรปิด HIKVISION IP Camera ปี 2021

ปัจจุบันกล้องวงจรปิด แบบ IP Camera เป็นที่นิยมในการนำมาติดตั้งตามบ้านพักอาศัยมากขึ้น เพราะราคาที่ถูกลงและคุณภาพที่ดี คุ้มค่าคุ้มราคา เราเลยนำกล้องวงจรปิด Hikvision IP รุ่นที่ขายดีที่สุด TOP 3 ในปี 2021 มารีวิวให้ดูกัน!!

อ่าน >>>>>  รีวิว HIKVISION IP Camera 2021

รีวิว-กล้องวงจรปิด-IP-Camera-Hikvision-2021
hikvision reiview 2020

Review กล้องวงจรปิด Hikvision 2020

เราจะมารีวิวแนะนำกล้องวงจรปิด Hikvision เพื่อช่วยในการตัดสินใจเลือกซื้อกล้อง ด้วยความที่ปัจจุบันกล้องวงจรปิดมีหลายรุ่นมากกกก ทำให้หลายคนไม่รู้ว่าจะเลือกตัวไหนใช้งานให้เหมาะสมกับตัวเองดี คุ้มค่ากับเงินในกระเป๋าและใช้ประโยชน์กันได้ยาวๆๆๆๆ 

แนะนำให้อ่านก่อนจร้า >>>>> รีวิว กล้องวงจรปิด Hikvision 2020 

Hikvision ColorVu

กล้องวงจรปิดภาพสีตลอด 24 ชม.

Hikvision เปิดตัวกล้องวงจรปิดซีรีย์ ColorVu 2.0 รุ่นใหม่ มาพร้อมเทคโนโลยีใหม่จับภาพสีคมชัดตลอด 24 ชม. ทั้งกลางวันและกลางคืน ในราคาที่เอื้อมถึง ในรูปแบบ Turbo HD

แนะนำอ่านรีวิว >>>> Hikvision ColorVU

Hikvision ColorVu

กล้องวงจรปิดภาพสีตลอด 24 ชม.

Hikvision เปิดตัวกล้องวงจรปิดซีรีย์ ColorVu 2.0 รุ่นใหม่ มาพร้อมเทคโนโลยีใหม่จับภาพสีคมชัดตลอด 24 ชม. ทั้งกลางวันและกลางคืน ในราคาที่เอื้อมถึง ในรูปแบบ Turbo HD

แนะนำอ่านรีวิว >>>> Hikvision ColorVU

colorvu

ใส่ความเห็น