รายการสินค้า

ผู้ผลิต

Review กล้องวงจรปิด

โฆษณา

สมัครรับจดหมายข่าว

 

เครื่องดับเพลิงแบบมือถือ (ถังดับเพลิง)
อาคารโรงงานนอกจากได้มีการติดตั้งระบบดับเพลิงอัตโนมัติแล้ว ยังต้องติดตั้งเครื่องดับเพลิงแบบมือถือโดยให้เป็นไปตามหลัก
เกณฑ์ที่ได้กำหนดไว้ในหมวดนี้ เครื่องดับเพลิงแบบมือถือต้องเหมาะสมกับประเภทของเชื้อเพลิงและเป็นไปตาม มอก. ๓๓๒ 
เครื่องดับเพลิงยกหิ้วชนิดผงเคมีแห้ง หรือ มอก.๘๘๑ เครื่องดับเพลิงยกหิ้ว : คาร์บอนไดออกไซด์ หรือ มอก. ๘๘๒ เครื่องดับ
เพลิงยกหิ้ว : โฟม หรือมาตรฐานที่สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกำหนด หรือมาตรฐานอื่นที่เทียบเท่า
แม้จะมีการติดตั้งระบบดับเพลิงอัตโนมัติในโรงงานแล้วทุกโรงงานจำเป็นต้องมีการติดตั้งเครื่องดับเพลิงแบบมือถือด้วย เนื่องจาก
เครื่องดับเพลิงแบบมือถือมีวัตถุประสงค์ในการใช้ดับเพลิงเบื้องต้น หรือเมื่อมีผู้พบเห็นเหตุเพลิงไหม้เริ่มต้นจะสามารถใช้เครื่องดับ
เพลิงแบบมือถือทำการดับเพลิงได้ในทันที โดยไม่ต้องรอให้ระบบดับเพลิงอัตโนมัติทำงานซึ่งอาจทำให้เกิดความเสียหายกับ
อุปกรณ์หรือทรัพย์สินภายในพื้นที่นั้นๆ
 สารดับเพลิงแต่ละชนิดที่บรรจุในเครื่องดับเพลิงแบบมือถือมีความสามารถและความเหมาะสมกับการดับเพลิงแต่ละประเภท
ที่แตกต่างกัน ซึ่งมีอยู่ ๕ ประเภท ดังนี้
เพลิงประเภท เอ คือ เพลิงไหม้ที่เกิดจากเชื้อเพลิงธรรมดา
ทั่วไป เช่น ไม้ผ้า กระดาษ ยาง และพลาสติกประเภท
ต่างๆ โดยมีสัญลักษณ์เป็นอักษร เอ อยู่ภายในรูป
สามเหลี่ยมสีเขียว
เพลิงประเภท บีคือ เพลิงไหม้ที่เกิดจากของเหลวไวไฟ
ของเหลวติดไฟ และก๊าซไวไฟ โดยมีสัญลักษณ์เป็นอักษร
บีอยู่ภายในรูปสี่เหลี่ยมสีแดง
เพลิงประเภท ซีคือ เพลิงไหม้ที่เกิดกับอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ยัง
มีการใช้กระแสไฟฟ้าอยู่ โดยมีสัญลักษณ์เป็นอักษร ซีอยู่
ภายในรูปวงกลมสีฟ้า
เพลิงประเภท ดีคือ เพลิงไหม้ที่เกิดกับโลหะติดไฟ เช่น
แมกนีเซียม ไททาเนียม โซเดียม และโปตัสเซียม โดยมี
สัญลักษณ์อักษร ดีอยู่ภายในรูปดาวห้าแฉกสีเหลือง
เพลิงประเภท เค คือ เพลิงไหม้ที่เกิดกับเครื่องครัวที่มีการ
ปรุงอาหารโดยใช้น้ำมันพืช หรือไขสัตว์ซึ่งสามารถติดไฟได้
มีสัญลักษณ์อักษร เค
เครื่องดับเพลิงแบบมือถือที่เลือกใช้ต้องได้รับการรับรองผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานของ
ประเทศไทย คือ มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมไทย (มอก.) หรือมาตรฐานอื่นที่เทียบเท่า
ตัวอย่างเช่น มาตรฐาน UL (Underwriters Laboratories Inc.) ซึ่งเป็นมาตรฐานผลิตภัณฑ์
ด้านความปลอดภัยของประเทศสหรัฐอเมริกา ANSI (American National Standards 
Institute) เป็นมาตรฐานผลิตภัณฑ์ทั่วไปของประเทศสหรัฐอเมริกา และได้มีการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ด้าน
ความปลอดภัยของ UL จึงมีการใช้รหัสร่วมกันเป็น ANSI/UL โดยเครื่องดับเพลิงแบบมือถือที่ได้รับการรับรอง
ผลิตภัณฑ์ต้องมีตราสัญลักษณ์ (Mark)
เครื่องดับเพลิงแบบมือถือต้องมีขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า ๔.๕ กิโลกรัม พร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา โดยต้องมีการตรวจสอบสภาพ
และความพร้อมในการใช้งานไม่น้อยกว่าหกเดือนต่อหนึ่งครั้ง เครื่องดับเพลิงแบบมือถือที่ติดตั้งแต่ละเครื่องต้องมีระยะห่างกันไม่
เกิน ๒๐ เมตร และให้ส่วนบนสุดอยู่สูงจากพื้นไม่เกิน ๑.๕๐ เมตร มีป้ายหรือสัญลักษณ์ที่มองเห็นได้ชัดเจน ไม่มีสิ่งกีดขวาง และ
ต้องสามารถนำมาใช้งานได้สะดวก

เครื่องดับเพลิงแบบมือถือ (ถังดับเพลิง)

ถังดับเพลิงแบบมือถือ

ถังดับเพลิงและอุปกรณ์ดับเพลิง

     อาคารโรงงานนอกจากได้มีการติดตั้งระบบดับเพลิงอัตโนมัติแล้ว ยังต้องติดตั้งเครื่องดับเพลิงแบบมือถือโดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ได้กำหนดไว้ในหมวดนี้ เครื่องดับเพลิงแบบมือถือต้องเหมาะสมกับประเภทของเชื้อเพลิงและเป็นไปตาม มอก. ๓๓๒ เครื่องดับเพลิงยกหิ้วชนิดผงเคมีแห้ง หรือ มอก.๘๘๑ เครื่องดับเพลิงยกหิ้ว : คาร์บอนไดออกไซด์ หรือ มอก. ๘๘๒ เครื่องดับเพลิงยกหิ้ว : โฟม หรือมาตรฐานที่สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกำหนด หรือมาตรฐานอื่นที่เทียบเท่า

     

     แม้จะมีการติดตั้งระบบดับเพลิงอัตโนมัติในโรงงานแล้วทุกโรงงานจำเป็นต้องมีการติดตั้งเครื่องดับเพลิงแบบมือถือด้วย เนื่องจากเครื่องดับเพลิงแบบมือถือมีวัตถุประสงค์ในการใช้ดับเพลิงเบื้องต้น หรือเมื่อมีผู้พบเห็นเหตุเพลิงไหม้เริ่มต้นจะสามารถใช้เครื่องดับเพลิงแบบมือถือทำการดับเพลิงได้ในทันที โดยไม่ต้องรอให้ระบบดับเพลิงอัตโนมัติทำงานซึ่งอาจทำให้เกิดความเสียหายกับอุปกรณ์หรือทรัพย์สินภายในพื้นที่นั้นๆ


 สารดับเพลิงแต่ละชนิดที่บรรจุในเครื่องดับเพลิงแบบมือถือมีความสามารถและความเหมาะสมกับการดับเพลิงแต่ละประเภทที่แตกต่างกัน ซึ่งมีอยู่ ๕ ประเภท ดังนี้


เพลิงประเภท เอ คือ เพลิงไหม้ที่เกิดจากเชื้อเพลิงธรรมดา

ทั่วไป เช่น ไม้ผ้า กระดาษ ยาง และพลาสติกประเภท

ต่างๆ โดยมีสัญลักษณ์เป็นอักษร เอ อยู่ภายในรูป

สามเหลี่ยมสีเขียว

เพลิงประเภท บีคือ เพลิงไหม้ที่เกิดจากของเหลวไวไฟ

ของเหลวติดไฟ และก๊าซไวไฟ โดยมีสัญลักษณ์เป็นอักษร

บีอยู่ภายในรูปสี่เหลี่ยมสีแดง

เพลิงประเภท ซีคือ เพลิงไหม้ที่เกิดกับอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ยัง

มีการใช้กระแสไฟฟ้าอยู่ โดยมีสัญลักษณ์เป็นอักษร ซีอยู่

ภายในรูปวงกลมสีฟ้า

เพลิงประเภท ดีคือ เพลิงไหม้ที่เกิดกับโลหะติดไฟ เช่น

แมกนีเซียม ไททาเนียม โซเดียม และโปตัสเซียม โดยมี

สัญลักษณ์อักษร ดีอยู่ภายในรูปดาวห้าแฉกสีเหลือง

เพลิงประเภท เค คือ เพลิงไหม้ที่เกิดกับเครื่องครัวที่มีการ

ปรุงอาหารโดยใช้น้ำมันพืช หรือไขสัตว์ซึ่งสามารถติดไฟได้

มีสัญลักษณ์อักษร เค

 

มาตฐานถังดับเพลิง

สัญลักษณ์มาตฐานถังดับเพลิงจาก สหรัฐอเมริกา


     เครื่องดับเพลิงแบบมือถือที่เลือกใช้ต้องได้รับการรับรองผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานของ

ประเทศไทย คือ มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมไทย (มอก.) หรือมาตรฐานอื่นที่เทียบเท่า

ตัวอย่างเช่น มาตรฐาน UL (Underwriters Laboratories Inc.) ซึ่งเป็นมาตรฐานผลิตภัณฑ์

ด้านความปลอดภัยของประเทศสหรัฐอเมริกา ANSI (American National Standards Institute) เป็นมาตรฐานผลิตภัณฑ์ทั่วไปของประเทศสหรัฐอเมริกา และได้มีการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ด้าน

 ความปลอดภัยของ UL จึงมีการใช้รหัสร่วมกันเป็น ANSI/UL โดยเครื่องดับเพลิงแบบมือถือที่ได้รับการรับรองผลิตภัณฑ์ต้องมีตราสัญลักษณ์ (Mark)


ป้ายบอกตำแหน่งถังดับเพลิง

ป้ายบอกตำแหน่งถังดับเพลิง


 

ต้องตรวจสอบถังดับเพลิงให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้ทุก 6 เดือน

ตรวจสอบถังดับเพลิงทุก 6 เดือน


     เครื่องดับเพลิงแบบมือถือต้องมีขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า ๔.๕ กิโลกรัม พร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา โดยต้องมีการตรวจสอบสภาพและความพร้อมในการใช้งานไม่น้อยกว่าหกเดือนต่อหนึ่งครั้ง เครื่องดับเพลิงแบบมือถือที่ติดตั้งแต่ละเครื่องต้องมีระยะห่างกันไม่เกิน ๒๐ เมตร และให้ส่วนบนสุดอยู่สูงจากพื้นไม่เกิน ๑.๕๐ เมตร มีป้ายหรือสัญลักษณ์ที่มองเห็นได้ชัดเจน ไม่มีสิ่งกีดขวาง และต้องสามารถนำมาใช้งานได้สะดวก

อ้างอิงจากกฎหมายถังดับเพลิง ปี 2552

 


หน้าหลักหน้าหลัก

รถเข็น  

ว่าง