Showing all 12 results

3. กล้องวงจรปิด AVTECH

ราคาเครื่องบันทึก AVTECH MDR757BHA

ราคา 12,500.00
ราคา 16,000.00
ราคา 21,800.00
ราคา 33,600.00

5. กล้องวงจรปิด INNEKT

เครื่องบันทึก INNEKT MHD ZDD208A (8CH)

ราคา 8,500.00

5. กล้องวงจรปิด INNEKT

เครื่องบันทึก INNEKT MHD ZTD208A(8CH)

ราคา 6,990.00

5. กล้องวงจรปิด INNEKT

เครื่องบันทึก INNEKT MHD ZTD216A (16CH)

ราคา 11,990.00
ราคา 19,500.00
ราคา 10,600.00

5. กล้องวงจรปิด INNEKT

เครื่องบันทึก ZDN208P INNEKT (NVR 8CH)

ราคา 12,000.00

5. กล้องวงจรปิด INNEKT

เครื่องบันทึก ZDN216P INNEKT (NVR 16CH)

ราคา 24,000.00