เงื่อนไขการรับประกันสินค้า

 • ThaiCCTVShop รับประกันผลิตภัณฑ์เฉพาะที่ซื้อจาก ThaiCCTVShop เท่านั้น  โดยมีกำหนดระยะเวลาการรับประกัน ตามอายุการรับประกันของสินค้านั้นๆ
 • ThaiCCTVShop จะรับประกันสินค้าที่เสียหรือใช้งานไม่ได้ ภายใต้เงื่อนไขที่ทางร้าน ThaiCCTVShop กำหนดไว้เท่านั้น  ทั้งนี้การรับประกันไม่รวมถึงสินค้าผิดเงื่อนไขการรับประกัน (ดูรายละเอียดในหัวข้อต่อไป)
 • การรับประกันไม่ครอบคลุมถึงความเสียหายของผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากการใช้งานผิดวัตถุประสงค์หรือจากการใช้งานผิดปกติไป 
  จากที่ได้ระบุไว้ในคู่มือการใช้งานและการดูแลรักษาผลิตภัณฑ์ เช่น ใช้ในบริเวณที่มีความชื้นหรือความร้อนสูงกว่าปกติ
 • การรับประกันไม่ครอบคลุมความเสียหายจากการดัดแปลงแก้ไขซอฟต์แวร์และตัวเครื่อง การ Update Firmware ที่ไม่ได้มาจากผู้ผลิตสินค้า
 • การรับประกันไม่ครอบคลุมถึงความเสียหายของผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากการ ติดตั้ง การดัดแปลงหรือซ่อมแซมแก้ไข หรือการเปิดผลิตภัณฑ์
 • ร้าน ThaiCCTVShop ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายของสินค้า ที่เกิดจากอุบัติเหตุหรือความประมาทเลินเล่อของผู้ใช้งาน เช่น การต่ออุปกรณ์ผิด , การใช้แรงดันไฟไม่ตรงกับมาตรฐานเครื่อง หรือการนำอุปกรณ์ประเภทที่สำหรับใช้ในอาคาร นำไปใช้นอกอาคาร
 • ร้าน ThaiCCTVShop ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายของสินค้าที่เกิดจากปัญหาของแหล่งจ่ายไฟของ ลูกค้าที่ไม่ถูกต้องตามมาตรฐานของสินค้า เช่น แรงดันไฟสูงหรือต่ำเกินไป , การใช้แหล่งจ่ายไฟ ,หรือในกรณีที่ไม่มีเครื่องสำรองไฟ และเป็นเหตุทำให้เกิดความเสียหายต่ออุปกรณ
 • การรับประกันนี้ไม่คลอบคลุมถึงสินค้า หรือชิ้นส่วนใดๆ ที่ขัดข้องชำรุดเสียหายอันเนื่องมาจาก

  • มีสภาพผิดปกติทางรูปทรง ได้แก่ แตก , หัก, บิ่น, งอ, ยุบ, เบี้ยว, ร้าว, ทะลุ, บางส่วนที่หายไป
  • มีสภาพซึ่งไม่ ควรจะเกิดขึ้นกับการใช้งานปกติ หรือมีการเก็บรักษาที่ไม่ถูกต้อง ได้แก่ มีคราบน้ำ, มีรอยสนิม, ตะไคร่น้ำ, มีรอยไหม้ หรือ PCB มีลายปริ๊นท์ขาด เป็นต้น
  • สินค้าถูกใช้อย่างผิดวิธี หรือ มีการเก็บรักษา ที่ไม่ถูกต้อง หรือเกิดอุบัติเหตุกับตัวสินค้า
  • Serial number ของสินค้าถูกแก้ไข หรือถูกเปลี่ยน
  • Void Warranty ไม่อยู่ในสภาพสมบูรณ์ มีรอยฉีก, ขาด, หลุด, หาย, ลบ, แก้ไข หรือถูกปิดทับจนไม่สามารถมองเห็นสาระสำคัญบนตัวสติ๊กเกอร์
  • ความเสียหายอันเกิดจากภัยธรรมชาติ
  • ความเสียหายที่เกิดจากการดัดแปลง ซ่อมแซมแก้ไข หรือการเปิดผลิตภัณฑ์
 • การตั้งค่า เครื่องและข้อมูลต่าง ๆ ในเครื่องหรือการสูญหายของข้อมูลไปเมื่อส่งเคลมหรือการเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ ทาง ThaiCCTVShop ไม่อยู่ในความรับผิดชอบใด ๆ ต่อข้อมูลที่สูญหายไปและจะไม่ชดเชยความเสียหายดังกล่าว ดังนั้นทางผู้ใช้งานกรุณาสำรองข้อมูลหรือลบข้อมูลสำคัญอันเป็นความลับของ ท่าน หรือข้อมูลส่วนบุคคลออกจากผลิตภัณฑ์ก่อนนำไปเคลมหรือเปลี่ยน

การรับประกันแบบ Limited Life time warranty

เป็นการรับประกันสินค้าตลอดระยะเวลาที่สินค้านั้น ยังอยู่สายการผลิตและมีการทำตลาดอยู่ เมื่อใดที่มีการประกาศหยุดการผลิต (EOL) อย่างเป็นทางการจากผู้ผลิตสินค้านั้นๆแล้ว สินค้านั้นจะมีการรับประกันต่อไปอีก 3 ปี โดยจะเริ่มนับประกันจากวันที่ซื้อสินค้านั้นๆ ซึ่งการรับประกันดังกล่าวจะครอบคลุมเฉพาะสินค้าที่ใช้งานแบบปกติ และไม่ผิดเงื่อนไขการรับประกัน

เงื่อนไขการเคลมสินค้าที่เสียภายใน 7 วัน

 • ผลิตภัณฑ์บกพร่องของ Hardware จากการใช้งานภายใน 7 วันนับจากวันที่ซื้อสินค้า (อ้างอิงจากใบเสร็จเท่านั้น)
 • ผลิตภัณฑ์ที่เสียต้องไม่เกิดจากซอฟต์แวร์ที่ใช้ หรือการ Update Firmware ที่ไม่ได้มาจากผู้ผลิตสินค้า
 • ต้องไม่เกิดจาการใช้งานผิดปกติหรือผิดวัตถุประสงค์จากที่ได้ระบุไว้ในคู่มือหรือตามที่ทางร้าน ThaiCCTVShop ให้คำแนะนำ
 • ตัวเครื่องต้อง มีสภาพสมบูรณ์ไม่ชำรุดเสียหายหรือผิดปกติไป เช่น มีรอยถลอก แตก หัก บิ่น งอ บุบ เบี้ยว ร้าว ทะลุ PCB Trace Scratched และต้องไม่ผ่านการใช้งานผิดประเภท หรือการเก็บรักษาที่ไม่ถูกต้อง
 • อุปกรณ์เสริม คู่มือการใช้งาน ทุกชิ้นต้องอยู่ครบ ไม่ขาด สูญหายหรืออยู่ในสภาพชำรุด หรือมีรอยถลอก
 • ตัวเครื่อง อุปกรณ์เสริม คู่มือการใช้งานต้องบรรจุอยู่ในกล่องของสินค้า  Serial สินค้าของเครื่องและกล่องต้องตรงกัน
 • Warranty Label หมายเลขประจำตัวสินค้า (Serial No.) และสติ๊กเกอร์รับประกันต้องมีสภาพสมบูรณ์ ไม่ฉีก ขาด ชำรุด เสียหาย เลือนลางไม่ชัดเจน หรือ ถูกแก้ไข
 • ไม่ผ่านการดัดแปลง ถอด ซ่อมแซม หรือถูกเปิดตัวสินค้า

สินค้าที่ผิดเงื่อนไขหรือไม่อยู่ในการรับประกัน

 • สินค้ามีสภาพผิดปกติได้แก่ แตก ,หัก, บิ่น, งอ, ยุบ, เบี้ยว, ร้าว, ทะลุ, บางส่วนที่หายไป
 • สินค้ามีสภาพ ซึ่งไม่ควรจะเกิดขึ้นกับการใช้งานปกติหรือมีการเก็บ รักษาที่ไม่ถูกต้อง  ได้แก่  มีคราบน้ำ, มีรอยสนิม,ตะไคร่น้ำ, มีรอยไหม้ หรือ PCB มีลายปริ๊นท์ขาด เป็นต้น
 • สติ๊กเกอร์ รับประกันของร้าน ThaiCCTVShop และบริษัทเจ้าของผลิตภัณฑ์และ/หรือบริษัทผู้ผลิต ไม่สมบูรณ์มีรอยฉีก, ขาด, หลุด, หาย, ลบ, แก้ไข  หรือถูกปิดทับจนไม่สามารถมองเห็นสาระสำคัญบนตัวสติ๊กเกอร์
 • ไม่มีหมายเลขประจำตัวสินค้า (Serial No.)
 • สินค้าถูกใช้อย่างผิดวิธี, มีการดัดแปลงแก้ไข, เกิดอุบัติเหตุกับตัวสินค้า, ใช้ร่วมกับอุปกรณ์อื่นที่ไม่ได้มาตรฐานของบริษัทฯ
 • สินค้ารวมถึงสายสัญญาณและอุปกรณ์ติดตั้งทั้งหมดเสียหายเนื่องจากปัจจัยภายนอก เช่น ไฟตก ไฟเกิน ฟ้าผ่า ESD ภัยธรรมชาติ มด หนู แมลง เป็นต้น
 • ปัญหาที่เกิดขึ้นเกี่ยวเนื่องมาจากซอฟต์แวร์ หรือระบบปฏิบัติการ ที่ติดตั้งโดยผู้ซื้อ
 • มีการแกะหรือเปิดตัวสินค้าออกซ่อมโดยมิใช่เจ้าหน้าที่ของ ThaiCCTVShop

เพิ่มเติม

 • รับประกันงานติดตั้ง 1 ปี หลังหมดรับประกันติดตั้ง ลูกค้าเป็นผู้รับชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพื่องานบริการถึงสถานที่ในทุกกรณี
 • กรณีส่งมอบงานแล้วมีการย้ายจุดหรือเปลี่ยนแปลงแก้ไขจากที่ตกลงไว้ ทางลูกค้าต้องรับผิดชอบใช้จ่ายที่เกิดขึ้น ทุกกรณี
 • กรณีลูกค้า (ที่ผิดเงื่อนไขการรับประกัน)ประสงค์ที่จะซ่อม ทางร้านขอสงวนสิทธิในการคิดค่าใช้จ่าย ทั้งหมด ที่จะเกิดขึ้นกับลูกค้า โดยจะแจ้งยอดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นให้ทางลูกค้าทราบ ก่อนส่งไปซ่อมยังบริษัทผู้ผลิตและทางร้าน จะคืนสินค้าให้ ต่อเมื่อสินค้าที่ส่งซ่อมนั้น กลับจากบริษัทผู้ผลิตแล้ว

 • ค่าใช้จ่ายในการส่งสินค้าเคลม ลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทุกกรณี

***เงื่อนไขอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า***